Rense og helbrede negative innflytelser;

Healing er viktig for de som
ønsker å operere i andre dimensjoner av bevissthet. Du må ha autoritet og
kontroll.

Hvis du opplever negative
vibrasjoner så er det tankeformer, begrensende mentale konsepter, psykiske bånd
eller tapte sjeler med behov for helbredelse. De er bundet til Jordens
vibrasjoner pga holdninger med lave vibrasjoner og emosjoner. Noen er påtvunget
og ønsker å manipulere og kontrollere. Kjærlighet helbreder. Å kaste de ut
sender dem bare til et annet sted, en annen person.
Husk at i Alle helbredelser
så er Gud kjærlighet. Det er kjærlighetens kraft som helbreder og løfter opp.

De følgene stegene vill rense
energiene.

1.
Lukk din aura med
å visualisere et hvitt eller gull farget lys rundt deg.

2.
Kall på din
valgte representant for Gud, være seg Jesus, Buddha, Maria, White Eagle eller
noen andre av de oppstegne Mestere.

3.
Fortell
bevissthetene/ de negative energiene at de er helbredet og tilgitt, løftet og
opplyst.

4.
Fortell dem at de
er fylt og omringet av Kristus lyset og Kristus kjærligheten, eller den høyeste
bevisstheten og energien tilgjengelig.

5.
Be den utvalgte
representanten om å ta dem til deres perfekte sted.

6.
Be om at alle
negative tankeformer og begrensende mentale konsepter blir oppløst og løftet i
sannhetens lys.

7.
Be om at alle
psykiske bånd blir kuttet, og lukk din aura til alt bortsett fra den høyeste
åndelige vibrasjon.

Repeter
denne prosessen til du føler deg renset. Det kan være mer enn en healing å
gjøre. Husk at dine ord er veldig kraftfulle, og det som blir sagt på deres nivå
manifesterer seg umiddelbart. Mange opplyste bruker denne metoden før de åpner
opp. Det skaper en ren og trygg omgivelse, og det løfter også den som gjør
healingen. Intensjoner er 90 % av loven!

(English version)

TOOLS FOR HEALING UNSEEN NEGATIVE
INFLUENCES;

Healing
is a must for all those who desire to operate in other realms of consciousness.
You must have self authority and maintain control.
If you are experiencing
negative vibrations, they are either thought forms, limiting mental concepts,
psychic bonds or discarnate entities (lost souls) in need of healing. They are
bound to the earth vibration due to lower vibration attitudes and emotions.
Some are coercive and desire to manipulate and control.
Love heals. Casting out
only sends them to another place, another person.
In ALL healings, remember
that God is love. It is the power of love that heals and lifts.

We
will give you the following steps to clear the energy.

1.
Close your aura by visualizing a white or gold light around you.

2.
Call upon your chosen cultural representative of God, be it Jesus, Buddha,
Babaji, Mary, Mohammed, White Eagle or another one of the Beautiful Many
Christed Ones.

3.
Tell the entities they are healed and forgiven, lifted and enlightened. (repeat
if you feel it is needed)

4.
Tell them they are filled and surrounded with the Christ light and the Christ
love. (or the highest consciousness and energy available)

5.
Ask your chosen representative to take them to their perfect place.

6.
Ask that all negative thought forms and limiting mental concepts be dissolved
and lifted in the light of truth.

7.
Ask that all psychic bonds be severed, and close your aura to all but spirit of
the highest vibration.

Repeat
this process until you feel clear. There may be more than one healing to do.
Remember your word is very powerful, and what is spoken on their level
manifests instantly. Many enlightened ones use this process before opening. It
creates a clear and safe environment, and it also lifts the one who is doing the
healing. Intent is nine-tenths of the law!

Hope
this helps, please share with your family and friends.

With gratitude to James Gilliland(www.eceti.org)for sharing these tools with us.